Anuncio de cobrança relativa als rebuts de l’impost d’activitats econòmiques I.A.E. any 2024

Agència Tributària

Dates: 16/09/2024 a 20/11/2024

En relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2024, i
tractant-se de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a
l’Administració Tributària de l’Estat, es comunica el següent:

TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS
Del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2024, ambdós inclosos (Resolució de 31 de
maig de 2024 del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària).

LLOC DE PAGAMENT
• Quotes nacionals.
A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvis i Cooperatives de crèdit)
en les quals no és necessari que l’obligat al pagament disposi de compte obert.
• Quotes provincials.

A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvis i Cooperatives de crèdit)
en les quals no és necessari que l’obligat al pagament disposi de compte obert.

Els ingressos es podran efectuar en l’horari d’atenció al públic d’aquestes Entitats.
Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i provincials podrà realitzar-se mitjançant
càrrec en compte per Internet, a l’adreça https://sede.agenciatributaria.gob.es/, a l’opció
Pagar, ajornar i consultar. Per fer el pagament mitjançant Internet serà necessari disposar d’un
sistema de signatura electrònica dels admesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, si no es satisfà el deute, determinarà
l’inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs d’acord
amb el que disposa l’article 26 i 28 de la Llei General Tributària.

Document informatiu: ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L’IAE 2024