Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


SUBVENCIONS AJUDES COVID-19 SETCASES

ANUNCI BDNS EXTRACTE CONVOCATORIA AJUTS COVID-19 SETCASES

ANUNCIO BDNS EXTRACTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDAS COVID-19 SETCASES  

BASES SUBVENCIO AJUDES COVID-19 SETCASES 

MODEL DE SOL·LICITUD I DOCUMENTS ADJUNTS OBLIGATÒRIS 


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2023 Bop: 96-0 Edicte: 3982 AJUNTAMENT DE SETCASES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 92-0 Edicte: 3772 AJUNTAMENT DE SETCASES - Modificació del complement específic i de destí dels treballadors de l'Ajuntament de Setcases
Exercici: 2023 Bop: 85-0 Edicte: 3392 AJUNTAMENT DE SETCASES - Nomenament de personal funcionari de carrera
Exercici: 2023 Bop: 76-0 Edicte: 3102 AJUNTAMENT DE SETCASES - Licitació per a l'adjudicació dels permisos de caça d'isard any 2023
Exercici: 2023 Bop: 71-0 Edicte: 2759 AJUNTAMENT DE SETCASES - Informació pública de sol·licitud d'autorització d'obres per adequació a normativa d'una activitat de ramaderia extensiva a la finca Ca la Cabrera
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11966 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació de la convocatòria del procés de selecció, pel sistema de concurs, d'una plaça de peó de la brigada d'obres i serveis de la plantilla de personal, en execució de l'oferta pública de l'any 2022, pel torn d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11964 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11820 AJUNTAMENT DE SETCASES - Convocatòria del procés de selecció, pel sistema de concurs de mèrits, de dues places d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Setcases, en execució de l'oferta pública de l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10396 AJUNTAMENT DE LLANÇÀ - Aprovació definitiva de la denominació del carrer Passatge Setcases
Exercici: 2022 Bop: 223-0 Edicte: 10172 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023 i la plantilla de personal