Ordenances

ORDENANCES DE L’AJUNTAMENT DE SETCASES

Ordenances municipals de Setcases  pdf

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS – BOPG Núm. 237 – 12 de desembre de 2012; a partir de l’ANY 2013 és el següent.

Detall Ordenançes:

Ordenança nº 1: impost bens immobles
Ordenança nº 2: impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança nº 3 impost sobre construccions instal·lacio i obres
Ordenança nº 4 Plusvalua_impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança nº 5: impost sobre activitats econòmiques
Ordenança nº 6: Reguladora Contribucions especials
Ordenança nº7: taxa expedició documents administratius
Ordenança nº 8: taxa per llicències urbanístiques
Ordenança nº 9: taxa per la prestació de serveis de prevenció i control ambiental de les activitats i instal·lacions, dels espectacles públics i activitats recreatives i de les activitats innòcues
Ordenança nº 10: taxa per recollida d’escombraries i deixalles
Ordenança nº 11. Taxa de clavegueram
Ordenança nº 12 Taxa subministrament aigua
Ordenança nº 13 taxa per la utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local
Ordenança nº 14 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
Ordenança nº 15 Reguladora de preus públics

Ordenança nº 16: l’aprofitament del dret de pastures.

Ordenança de protecció del paisatge natural a l’àmbit ruralpdf BOPG Núm. 131 de data 10 de juliol de 2003.

Ordenança municipal d’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes pdf BOPG Núm. 8 de data 12 de gener de 2006.

Ordenança municipal per a la neteja de solarspdf BOPG Núm. 216 de data 13 de novembre de 2006.

Ordenança reguladora atorgament llicències 1ª ocupació o utilització d’edificis i instal.lacions pdf BOPG Núm. 117 de data 17 de juny de 2008.

Modificacions posteriors de l’ordenança:

  1.  Ordenança Fiscal núm. 1. Impost sobre béns immobles.
  1. Ordenança Fiscal núm. 4:  consisteix en afegir un nou article al text de l’Ordenança que es nomenarà article 5.bis Bonificacions,