Perfil de contractant


D’acord amb el que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual de l’Ajuntament, es difon el perfil del contractant. En aquest perfil s’inclou la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, i la informació de general coneixement sobre la contractació municipal com el plec de clàusules administratives generals del municipi i el model de clàusules administratives particulars de les contractacions, així com la  informació essencial sobre el procediment al Perfil del Contractant, l’anunci de licitació de l’Obra:


LICITACIÓ OBRES “Contracte obres pavimentació pista esportiva de Setcases”
Procediment d’adjudicació: Obert
Termini de presentació d’ofertes: 06/10/22 23:59 h
Valor estimat del contracte: 56.241,13 € sense IVA
ℹ️ Trobareu tota la inforamció al següent enllaç: CONTRACTACIÓ PÚBLICA GENCAT – Ajuntament de Setcases
Dimarts dia 11 d’octubre de 2022 a les 10h a l’Ajuntament de Setcases

ANUNCI BDNS EXTRACTE CONVOCATORIA AJUTS COVID-19 SETCASES

ANUNCIO BDNS EXTRACTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDAS COVID-19 SETCASES  

BASES SUBVENCIO AJUDES COVID-19 SETCASESACTA_OBERTURA_SOBRES_SUBHASTA_PERMISOS_CAÇA_ISARD ANY 2022 pdf

PERMISOS CAÇA ISARD ANY 2023

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PERMISOS CAÇA ISARD TROFEU I SELECTIVA ANY 2023 pdf

ANNEXOS AL PLEC DE CLÀUSULES PERMISOS CAÇA ISARD TROFEU I SELECTIVA ANY 2023pdf

ANUNCI PUBLICAT AL BOP LICITACIÓ PERMISOS CAÇA ISARD ANY 2023 pdf

ANUNCI EN CASTELLÀ APROVACIÓ PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PERMISOS CAÇA ISARD ANY 2023 pdf

  • EL TERMINI PER PRESENTAR OFERTES FINALITZA EL 18/05/2023

_________________________________________________________________________

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BIOMASSA – Exp. 000075/2018

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONCESSIO DEMANIAL BIOMASSA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES-CONCESSIO DEMANIAL BIOMASSA (1)

TERMINI TANCAT: Documentació per la licitació de l’obra “Manteniment de camins públics municipals” Enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=setcases&idCap=4163071&ambit=5&

TERMINI TANCAT: Licitació permisos de caça any 2018. Plecs i anunci al BOP-30052018pdf

TERMINI TANCAT: Licitació permisos de caça any 2017 -PLECS I EDICTE BOPpdf

TERMINI TANCAT: Edicte de licitació dels permisos de caça d’isards per a l’any 2016 (DOGC) pdf


TERMINI TANCAT: Edicte de licitació dels permisos de caça d’isards per a l’any 2016 pdf


TERMINI TANCAT: Projecte executiu per a la instal·lació de xarxa de calor municipal pdf

TERMINI TANCAT: Plec de clàusules administratives del projecte executiu per a la instal·lació de xarxa de calor municipal pdf


TERMINI TANCAT: Anunci d’adjudicació del contracte d’obres anomenat: “Construcció d’un magatzem i d’una sala de calderes de biomassa” pdf


TERMINI TANCAT: Anunci de licitació de permisos de caça any 2015 pdf