Sindicatura de comptes de Catalunya

Publicitat de l’informe 21/2021, relatiu al Compte General de les corporacions locals, exercici 2019

S’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 21/2021, relatiu
al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019, juntament amb sis volums
d’annexos (de comptes individualitzats dels ens locals).

Podeu accedir directament, tant a l’informe com als annexos, amb els enllaços següents:

Informe:

Annexos:

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, l’Ajuntament ha de fer publicitat d’aquest informe a la nostra seu electrònica corporativa.