Reglament de participació a les fires de Setcases: Any 2023

REGLAMENT PARTICIPACIÓ FIRES SETCASES


FIRES, DATA, HORARI I SITUACIÓ:

 • Horari: de 09:30h a 19:00h.
 • Fira de les Herbes: Dissabte 17 de juny de 2023.  
 • Cap de Setmana Ramader:  29-30 de juliol de 2023.
 • Fira del Bolet: 16 – 17 de setembre de 2023. 

SOL·LICITUDS i TERMINIS D’INSCRIPCIÓ:

 • Les sol·licituds, d’acord el model d’instància facilitat per l’organització, s’hauran de presentar a través del correu electrònic info@setcases.cat dins del termini establert, i hauran d’anar acompanyades per la declaració responsable i la documentació requerida.
 • Les sol·licituds presentades fora d’aquesta data quedaran en llista d’espera.
TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDSDATA
Fira de les herbesDe l’1 de maig al 04 de juny de 2023
Cap de Setmana RamaderDel 26 de juny al 20 de juliol de 2023
Fira del BoletDel 16 d’agost al 4 de setembre de 2023

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 1. SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’HERBES 17 JUNY 2023
 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE PARTICIPACIÓ FIRES 2023

Descarrega’t el:

RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • L’Ajuntament de Setcases resoldrà les sol·licituds presentades segons la data de presentació, els productes exposats, la superfície desitjada i disponible i l’antiguitat de participació de l’empresa en altres edicions de la Fira.
 • Un cop presentada la instància de participació, i per ordre de registre, l’organització es posarà en contacte amb el firaire via email, i li comunicarà el número de parada que li pertoca. La ubicació de cada parada es realitzarà segons el firaire hagi escollit la tarifa A o la tarifa B, els espais disponibles en aquell moment, la tipologia de producte i els metres sol·licitats.
 • Un cop esgotat l’espai a la Tarifa A es col·locaran la resta de parades a la Tarifa B, seguint els mateixos criteris abans esmenats. T
 • No es podrà modificar la ubicació adjudicada.
 • PLÀNOL DISTRIBUCIO PARADAES A TARIFA A o TARIFA B (només per escollir TARIFA A/COLOR VERD o TARIFA B/COLOR TARONJA).

Ordenança núm. 13, TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

TARIFES OFICIALS I CONDICIONS DE PAGAMENT

ESPAIS AMB TARIFA AESPAIS AMB TARIFA B
FIRA DE LES HERBES – juny10 € / metre lineal8 € / metre lineal
CAP DE SETMANA RAMADER- juliol16 € / metre lineal12 € / metre lineal
FIRA DEL BOLET – setembre20 € / metre lineal16 € / metre lineal

PAGAMENT:

 • Una vegada confirmada l’acceptació de la inscripció i la ubicació, caldrà efectuar el pagament en el termini màxim de 3 dies hàbils posteriors, al número de compte:

      CaixaBank ES39  2100  8153  4023  0005  1577.    Titular: Ajuntament de Setcases

 • S’haurà d’enviar el comprovant del pagament al correu: info@setcases.cat
 • Aquests diners no es retornaran quan la persona inscrita i admesa no assisteixi a la Fira.
 • En el cas de no presentar el comprovant de pagament dins del període establert, s’entendrà que el marxant renuncia a la seva participació en la Fira.
DATA LÍMIT PAGAMENT
FIRA DE LES HERBES – juny3 dies hàbils posteriors a la confirmació de la ubicació triada
CAP DE SETMANA RAMADER- agost 3 dies hàbils posteriors a la confirmació de la ubicació triada
FIRA DEL BOLET – setembre3 dies hàbils posteriors a la confirmació de la ubicació triada

MUNTATGE I DESMUNTATGE:

 • El muntatge de les parades es realitzarà a partir de les 8 h del matí, tenint present que a les 10.00 hores caldrà que tot estigui preparat (amb els vehicles fora) per obrir la Fira al públic.
 • El desmuntatge de les parades iniciarà a partir de les 19 hores el dissabte i les 18:30 h el diumenge (segons afluència del públic).

NETEJA i MESURES DE SEGURETAT COVID:

 • La neteja i les mesures de seguretat i higiene de l’espai que ocupi la parada anirà a càrrec del marxant.

PRODUCTES EXPOSATS A LA VENDA:

 • Els marxants no poden exhibir o vendre productes diferents dels detallats a la sol·licitud d’inscripció essent aquests no autoritzats per part de l’organització.
 • Es prohibeix expressament l’exposició de productes o materials que molestin a altres expositors o al públic en general, així com elements perillosos, insalubres o que puguin fer malbé les instal·lacions.
 • Donada la característica del municipi, es prohibeix la venda d’embotits i mel.

ACOTAMENT DE LES PARADES QUE VENGUIN UN MATEIX PRODUCTE:

 • L’Organització es reserva el dret d’acotar el nombre de parades que venen un producte similar, per tal d’assegurar que tothom tingui la seva quota de mercat.

 

ES FA SABER:

 • L’Ajuntament de Setcases informe que no hi ha vigilància ni diürna ni nocturna.
 • L’Ajuntament de Setcases està facultat per decidir en tot allò que no estigui previst en aquesta normativa.
 • L’Ajuntament de Setcases es reserva el dret de fer modificacions que consideri oportunes en aquestes condicions per tal de contribuir a la millora de les fires, així com de canviar la situació de qualsevol expositor, atenent els interessos generals de la Fira.
 • Les parades que pel seu funcionament necessitin corrent elèctric ho hauran de sol·licitar a la instància d’inscripció, si no no es disposarà d’aquest. Cal portar allargo.
 • Tots els marxants, pel sol fet de signar la sol·licitud d’inscripció per participar en la Fira, queden obligats a sotmetre’s al present Reglament de participació.
 • No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest període d’inscripció.