Refugi de Pescadors

NORMATIVA D’ÚS DEL “REFUGI DE PESCADORS” DE SETCASES


DESCRIPCIÓ

 • Aforament interior: 10 persones (per la pernoctació en les lliteres).
 • Edifici en una sola planta d’uns 50 m², formats per una única estança. No disposa de llum, ni aigua.
 • Disposa d’un WC ecològic a l’exterior de l’edifici. Els usuaris hauran de portar el material per la higiene personal.
 • Pot ser utilitzat amb la finalitat de pernoctació. Els usuaris han de portar el material necessari per poder dormir (estores, sacs de dormir).
 • La durada màxima de l’estada serà d’una nit. En casos excepcionals podria allargar-se l’estança, prèvia sol·licitud i autorització de l’Ajuntament.
 • El refugi estarà obert tot l’any, excepte per actuacions estructurals, per raons climatològiques o de seguretat.

SOL·LICITUD D’ÚS

 1. Taxa per ús de la instal·lació: 7 € per persona i nit.
 2.  L’ús del WC ecològic (que és obligatori), comporta pagar una taxa pel manteniment i neteja de la instal·lació. La taxa està en funció del nombre de persones:  2.1. Grups de menys de 10 persones: 25 € per nit (dos dies).   2.2. Grups igual o més de 10 persones: 50 € per nit (dos dies).
 3. Cal adreçar una sol·licitud telemàtica a l’Ajuntament de Setcases http://www.setcases/refugi-de-pescadors/ amb un termini màxim de tres mesos i mínim de quinze dies previs a la seva utilització, on constaran les dades personals del sol·licitant i l’entitat que representa, el nombre de persones que volen utilitzar el refugi i les dates d’utilització.
 4. Usos especials: En el cas de rebre sol·licituds, tant d’entitats com d’organitzacions, tant públiques com privades per fer ús de l’espai per motius laborals, per efectuar activitats esportives o culturals que reverteixin en el municipi o per estada amb infants, l’Ajuntament podrà eximir o bonificar la taxa a pagar pels usos sol·licitats. Malgrat tot, totes les entitats hauran de dipositar la fiança de 200 €.

 5. Un cop autoritzat l’ús, la persona responsable i la sol·licitant hauran de signar la normativa acceptant totes les condicions imposades i dipositar una fiança de 200 euros, que es retornaran en cas de no detectar-se cap incompliment de la normativa.
 6. És obligatori notificar qualsevol canvi de les dades expressades a la sol·licitud.

CLAUS

 • Recollida de les claus. Les claus estaran dipositades un una caixa de seguretat a la façana de l’edifici de l’Ajuntament amb obertura amb contrasenya. El personal facilitarà el codi d’accés.
 • Les claus, un cop fet el tancament del refugi, s’hauran de tirar pel forat ubicat a la paret del mateix refugi.

CONDICIONS D’ÚS

La persona responsable s’ha de comprometre a complir els següents requisits:

 • Vetllar per la seguretat del refugi.
 • Responsabilitzar-se de les claus del refugi.
 • Tancar el refugi sempre que es duguin a terme activitats a fora.
 • Un cop acabada l’estada, tancar amb clau i deixar les finestres i els portells tancats.
 • Retornar les claus del refugi al lloc indicat quan s’hagi acabat l’estada.
 • Respectar l’entorn i col·laborar en les bones pràctiques ambientals.
 • Evitar els renous estridents d’aparells musicals dins i fora de les instal·lacions.
 • Netejar l’interior del refugi abans d’abandonar-lo i apagar el foc si escau.
 • Recollir les deixalles i portar-les al contenidor corresponent.
 • En cas de trobar el refugi en mal estat de neteja o amb desperfectes d’alguna mena, comunicar-ho a l’Ajuntament. Si no ho fes, l’entitat o grup que hagi ocupat el refugi, en últim lloc, serà considerat responsable.

CONDICIONS GENERALS

 • Només es podrà fer ús del refugi una vegada es tingui la corresponent autorització.
 • No es pot excedir la capacitat d’usuaris del refugi pel que fa a la pernoctació en les lliteres.
 • Els desperfectes que puguin ocasionar-se durant l’estada s’hauran de comunicar a l’Ajuntament de Setcases.
 • Només es podrà encendre foc a l’exterior quan així ho indiqui la normativa vigent.
 • Es permet la instal·lació de taules addicionals, tendes de campanya i altres elements quan així se sol·liciti i ho autoritzi l’Ajuntament.
 • No es prohibeix la presència d’animals. Però s’haurà de tenir cura de recollir els excrements que estiguin al costat del refugi, per què no perjudica l’entorn.
 • L’ajuntament no es responsabilitza dels diners o objectes de valor dels usuaris.
 • Si es produís qualsevol incident per ometre aquestes recomanacions, els gestors del refugi no se’n faran responsables

RÈGIM SANCIONADOR

 • En cas que es produeixi l’incompliment d’alguna d’aquestes normes, el personal de l’Ajuntament de Setcases i els Agents Rurals estan facultats per adoptar les mesures que considerin oportunes.

Tots els suggeriments i comentaris que es vulguin aportar seran ben rebuts; podeu fer servir també l’adreça de correu: info@setcases.cat


CALENDARI D’OCUPACIÓ

 • Podeu sol·licitar disponibilitat: Tel. 972 13 60 89 – Ajuntament de Setcases.

FEU LA VOSTRA RESERVA

 1. Comproveu l’estat d’ocupació pel dia que voleu anar al refugi.
 2. Si el refugi està lliure, ompliu una instància indicant les vostres dades de contacte, el nombre de persones que sereu i la nit que voleu reservar. ACCÉS A LA INSTÀNCIA
 3. Un cop autoritzat l’ús, la persona responsable i la sol·licitant hauran de signar la normativa acceptant totes les condicions imposades i dipositar una fiança de 200 euros, al número de compte que us indicarà l’Ajuntament de Setcases.
 4. Un cop finalitzada l’estança i comprovat l’estat del refugi, si no hi ha cap incidència, us farem la devolució dels 200 € al número de compte que ens comuniqueu per registre d’entrada.

ÚS DEL WC

1. 25€ per nit (dos dies): si el grup és de menys de 10 persones

2. 50€ per nit (dos dies): si el grup és major de 10 persones.


PDF_ Resum normativa ús refugi pescadors Setcases