Reglament de participació en les fires de Setcases: Any 2024

REGLAMENT PARTICIPACIÓ FIRES SETCASES

FIRES, DATA, HORARI I SITUACIÓ

 • Horari: de 09:30 h a 19:00 h. 
 • Fira de les Herbes: 15 de juny de 2024. | Inscripció oberta a partir: 09/05/2024
 • Cap de Setmana Ramader:  27-28 de juliol de 2024. | Inscripció oberta a partir: 24/06/2024
 • Fira del Bolet: 14 – 15 de setembre de 2024. | Inscripció oberta a partir: 16/08/2024

SOL·LICITUDS i TERMINIS D’INSCRIPCIÓ

 • Les sol·licituds, d’acord el model d’instància facilitat per l’organització, s’hauran de presentar a través del correu electrònic info@setcases.cat dins del termini establert, i hauran d’anar acompanyades per la declaració responsable i la documentació requerida.
 • Les sol·licituds presentades fora d’aquesta data quedaran en llista d’espera.
 • Un cop l’espai destinat a les parades de la fira quedi ple, es tancaran inscripcions.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Fira de les herbes 
Cap de Setmana Ramader 
Fira del Bolet

DATA

De 09 de maig a 07 de juny de 2024
Del 24 de juny al 19 de juliol de 2024
Del 16 d’agost al 4 de setembre de 2024


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR per participar la Fira de les Herbes del dia 15 de juny (inscripcions de l’9 de maig al 7 de juny 2024):

Descarrega’t el:


RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS

 • L’Ajuntament de Setcases resoldrà les sol·licituds presentades segons la data de presentació, els productes exposats, la superfície desitjada i disponible i l’antiguitat de participació de l’empresa en altres edicions de la Fira.
 • Un cop presentada la instància de participació, i per ordre de registre, l’organització es posarà en contacte amb el firaire via email, i li comunicarà el número de parada que li pertoca. La ubicació de cada parada es realitzarà segons el firaire hagi escollit la tarifa A o la tarifa B, els espais disponibles en aquell moment, la tipologia de producte i els metres sol·licitats.
 • Un cop esgotat l’espai a la Tarifa A es col·locaran la resta de parades a la Tarifa B, seguint els mateixos criteris abans esmenats.
 • No es podrà modificar la ubicació adjudicada.
 • Plànol de distribució de parades Tarifa A o Tarifa B (només per escollir TARIFA A/COLOR VERD o TARIFA B/COLOR TARONJA).

Ordenança núm. 13 – Taxes per a la utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local

Tarifes Oficials i condicions de pagament

 • Espais amb Tarifa A

Fira de les herbes – juny

Cap de setmana ramader – juliol

Fira del bolet – setembre

10 € / metre lineal

16 € / metre lineal

20 € / metre lineal

 • Espais Tarifa B

Fira de les herbes – juny

Cap de setmana ramader – juliol

Fira del bolet – setembre

8 € / metre lineal

12 € / metre lineal

16 € / metre lineal


PAGAMENT

 • Una vegada confirmada l’acceptació de la inscripció i la ubicació, caldrà efectuar el pagament en el termini màxim de 3 dies hàbils posteriors, al número de compte:

CaixaBank ES39 2100 8153 4023 0005 1577 – Titular: Ajuntament de Setcases

 • S’haurà d’enviar el comprovant del pagament al correu: info@setcases.cat
 • Aquests diners no es retornaran quan la persona inscrita i admesa no assisteixi a la Fira.
 • En el cas de no presentar el comprovant de pagament dins del període establert, s’entendrà que el marxant renuncia a la seva participació en la Fira.

ESDEVENIMENTS

Fira de les herbes – juny

DATA LÍMIT PAGAMENT

3 dies hàbils posteriors a la confirmació de la ubicació triada

Cap de setmana ramader – agost

3 dies hàbils posteriors a la confirmació de la ubicació triada

Fira del bolet – setembre

3 dies hàbils posteriors a la confirmació de la ubicació triada


 • MUNTATGE I DESMUNTATGE
  • El muntatge de les parades es realitzarà a partir de les 8 h del matí, tenint present que a les 10.00 hores caldrà que tot estigui preparat (amb els vehicles fora) per obrir la Fira al públic.
  • El desmuntatge de les parades iniciarà a partir de les 19 hores el dissabte i les 18:30 h el diumenge (segons afluència del públic).
 • NETEJA i MESURES DE SEGURETAT COVID
  • La neteja i les mesures de seguretat i higiene de l’espai que ocupi la parada anirà a càrrec del marxant.
 • PRODUCTES EXPOSATS A LA VENDA
  • Els marxants no poden exhibir o vendre productes diferents dels detallats a la sol·licitud d’inscripció essent aquests no autoritzats per part de l’organització.
  • Es prohibeix expressament l’exposició de productes o materials que molestin a altres expositors o al públic en general, així com elements perillosos, insalubres o que puguin fer malbé les instal·lacions.
  • Donada la característica del municipi, es prohibeix la venda d’embotits i mel.
 • ACOTAMENT DE LES PARADES QUE VENGUIN UN MATEIX PRODUCTE
  • L’Organització es reserva el dret d’acotar el nombre de parades que venen un producte similar, per tal d’assegurar que tothom tingui la seva quota de mercat.
 • ES FA SABER
  • L’Ajuntament de Setcases informe que no hi ha vigilància ni diürna ni nocturna.
  • L’Ajuntament de Setcases està facultat per decidir en tot allò que no estigui previst en aquesta normativa.
  • L’Ajuntament de Setcases es reserva el dret de fer modificacions que consideri oportunes en aquestes condicions per tal de contribuir a la millora de les fires, així com de canviar la situació de qualsevol expositor, atenent els interessos generals de la Fira.
  • Les parades que pel seu funcionament necessitin corrent elèctric ho hauran de sol·licitar a la instància d’inscripció, si no no es disposarà d’aquest. Cal portar allargo.
  • Tots els marxants, pel sol fet de signar la sol·licitud d’inscripció per participar en la Fira, queden obligats a sotmetre’s al present Reglament de participació.
  • No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest període d’inscripció.