Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Setcases

Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027

El Ple de 12 de desembre de 2023 va aprovar el Pla estratègic de subvencions 2024-2027 de l’Ajuntament de Setcases. On s’aprova el preàmbul, la part dispositiva de les subvencions i els annexes amb el detall de cada programa subvencionable.


Programes de Subvenció 2024 (concurrència competitiva).

ANUNCI BOP GIRONA Núm.37 de data 21/02/2024:

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SETCASES 2024-2027 

Convocatòria 2024: pendent de convocatòria​

Descarrega aquí: el Pla estratègic de subvencions 2024-2027 i annexes de Setcases.

​Descarregat la fitxa

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

IMPORT DESTINAT

FORMULARI DE SOL·LICITUD

FITXA PROGRAMA 1

Potenciació del turisme i associacionisme

1.500,00 €

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA 1

FITXA PROGRAMA 2

Activitats culturals, festives o d’interès social al municipi

1.000,00 €

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA 2

FITXA PROGRAMA 3

Ajudes pel servei de llar d’infants

2.000,00 €

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA 3

FITXA PROGRAMA 4

Foment de l’esport per a joves i infants

1.000,00 €

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA 4

FITXA PROGRAMA 5

Projectes educatius, socials i de difusió del patrimoni natural de Setcases

2..000,00 €

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA 5

FITXA PROGRAMA 6

Activitats esportives, que fomentin l’activitat física i el descobriment dels espais naturals de Setcases

2.500, 00€

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA 6

PDF: RECULL DE LES 6 FITXES DEL PLA ESTRATEGIC DE SUBVENCIONS DE SETCASES ANY 2024

Podeu sol·licitar a l’Ajuntament de Setcases els formularis de sol·licitud en format word: enviar email a info@setcases.cat


PASSOS A SEGUIR:

1R PAS – Descarrega’t el formulari del programa de la sol·licitud de subvenció a la qual et vols presentar.

2N PAS – Cal descarregar aquest arxiu al teu ordinador o dispositiu mòbil. Omplir les dades que et demanen, guardar-lo i enviar-lo a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Setcases: registre d’entrada (a través d’aquest enllaç).

3R PAS – Des de l’Ajuntament de Setcases rebreu una notificació electrònica amb la resolució d’atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada.

4T PAS-  Un cop realitzada l’actuació/projecte subvencionat, haureu de justificar la subvenció per tal de poder-la cobrar, presentat el següent document:  ​Formulari de justificació de les subvencions atorgades.

 Cal descarregar aquest arxiu, omplir-lo un cop obert des de l’Adobe (no l’obriu mai amb l’explorador d’internet), guardar-lo i enviar-lo per registre d’entrada (a través d’aquest enllaç). Cal adjuntar còpia de les factures, o detallar-les al formulari. Cal adjuntar cartells o anuncis on consti el suport de l’Ajuntament de Setcases per l’activitat subvencionada. ​


Aquest Pla estratègic de subvencions 2024-2027 es fonamenta legalment en: 

  • ​​Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions,
  • Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.