Projectes 2022

 • Projectes: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022 - Diputació de Girona

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Setcases la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022.

  Les actuacions que es portaran a terme seran:


  • Fons de cooperació Econòmica any 2022.
   Import subvencionat: 38.858,60€.
  • Les actuacions d’inversió que es portaran a terme seran:
   • Pavimentació pista esportiva. Import: 31.858,60€
   • Inversió Sala dels Estudis per local social. Import: 5.000,00€
   • Millora Parc Infantil. Import: 2.000,00€

  • Fons per a actuacions en camins municipals any 2022. Import subvencionat: 1.600,00€

  • Fons per a despeses culturals i programa Escènics any 2022. Import subvencionat. 6.857,40€

  • Fons per a noves tecnologies any 2022. Import subvencionat: 631,11€

 • Projecte: Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de Setcases
  • Projecte: actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural. Camins: Camí de Pastuira i Bac de Setcases – des del pont de can Jepet.
  • Subvenció atorgada per: subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2022.  Departament de la Vicepresidència i de polítiques digitals i territori de la Generalitat de Catalunya. Sol·licitada pel: Consell Comarcal del Ripollès.
  • Import subvencionat: 15.000,00 €

 • Atorgaments ajuts COVID de l'Ajuntament de Setcases

  Aprovades les Ajudes COVID-19 als establiments turístics, comerços i persones en situació d’ERTO empadronades a Setcases, els quals van sol·licitar l’ajut en termini.

  L’Ajuntament de Setcases ha atorgat un total de 17 ajuts per un import global de 13.250,00€

 • Obres: Col·locació baranes de protecció a la façana de la plaça verda

  El consistori, els serveis tècnics municipals i el servei de prevenció de riscos de l’Ajuntament de Setcases detecten la necessitat de dur a terme una actuació per millorar la seguretat de la Plaça Verda i adaptar-la a la normativa vigent.

  Per normativa de seguretat, tot espai públic on hi pugui haver una caiguda d’una persona de més d’1,5 metres, ha d’estar protegit.

  Per aquest motiu s’ha executat la instal·lació de baranes de seguretat homologades a 90 cm al voltant de la plaça per tal de millorar la seguretat pública i prevenció de possibles incidents per caiguda en alçada.

  • Cost de l’actuació: 19.925,07 €
  • Subvenció: 18.358,60 € del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona. Inversions any 2021.
  • Imatges de la Plaça abans de l’actuació:

  • Imatges de l’actuació realitzada:

  Amb la col·laboració de:

 • Obra: Condicionament dels serveis de l'antic ajuntament

  El consistori ha realitzat una actuació de millorar i condicionament dels serveis ubicats a la primera planta de l’antic ajuntament.

  Aquests serveis s’habilitaran per

  • la brigada municipal
  • els pares/mares i fills de Setcases per quan utilitzin l’espai habilitat com a local social per ells.

  Cost de l’actuació:

  Font de finançament: Subvenció de la Diputació de Girona – Fons de Cooperació Econòmica i cultural any 2022.

  • Imatges serveis abans de l’actuació:

  • Imatges serveis després de l’actuació:

  Amb la col·laboració de:

 • Inici dels estudis i treballs per millorar i redimensionar l'estació depuradora d'aigües residurals (EDAR) de Setcases

  La depuradora de Setcases és una instal·lació construïda l’any 2003, ara fa quasi 19 anys.  És una EDAR “bàsica” que només fa el que s’anomena, tractament primari. El tractament primari consisteix bàsicament en separar els sòlids per decantació. El funcionament és simple: les partícules sòlides, més pesades, per gravetat, queden dipositades al fons del dipòsit i posteriorment s’extreuen.

  La EDAR de Setcases és gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès.

  Actualment, l’EDAR de Setcases és una instal·lació obsoleta; i això debut tres factors.

  1r. Per la mateixa estructura i dimensionalitat de la instal·lació, no millorada des de fa quasi 20 anys.

  2n. Per l’augment de la població en caps de setmana, festius i èpoques de vacances (segones residencies, hotels, hostals, habitatges d’ús turístic, ets.). L’augment de la població al municipi implica més consum i, secundàriament, més abocament d’aigua al sistema de depuració.

  3r. Barreig d’aigües residuals i aigües netes (“blanques”) en les canalitzacions que arriben a la depuradora. A Setcases hi ha varies escomeses d’aigua que introdueixen aigües netes al sistema. Les aigües netes no haurien d’anar a l’estació depuradora, sinó al riu.

  Al mes de febrer, l’actual consistori es va posar en contacte amb els responsables del Consell Comarcal del Ripollès i van transmetre i constatar, a través de fotos i vídeos, que s’havia de fer alguna actuació amb la Depuradora, doncs aquesta no complia la seva tasca i abocava aigües fecals directament al riu Ter. Aquestes actuacions eren prioritàries i s’havien de fer de forma urgent.

  La resposta dels gestors de l’EDAR va ser satisfactòria i, en pocs mesos, han iniciat els primers estudis i treballs per adequar la Depuradora als temps actuals.

   

  La primera de les actuacions ha estat “detectar” els punts on més barreig d’aigües netes (“blanques”) i residuals hi ha. A través de càmeres, s’han constatat que en tres punts del nostre municipi hi ha una excessiva aportació d’aigües netes al sistema de depuració.

  La segona actuació serà, en els mesos vinents, fer les actuacions necessàries per separar les aigües netes, en aquests punts detectats i segons els treballs efectuats, s’aboquen al sistema de depuració.

 • Inici de les obres per Pavimentar la pista esportiva de Setcases

  Adjudicada l’obra de pavimentació de la Pista Esportiva de Setcases a l’empresa: OBRES i SERVEIS TOREX, SL

  Les obres s’iniciaran la setmana vinent del 24 d’octubre de 2022

  L’any 2022, Setcases és l’únic poble del Ripollès que no disposa d’una pista esportiva municipal adient i adequada per a la pràctica esportiva. Això implica que els nens i joves que viuen al municipi, així com els infants de famílies amb cases de segona residència o els turistes ocasionals, no poden jugar a futbol o bàsquet tal com ho poden fer en altres pobles de la Comarca.

  El dia d’avui, el camp de futbol de Setcases és una superfície amb el ferm de sorra, sense marques ni senyalització esportiva, amb les porteries de futbol contrapesades i “subjectades” amb pedres i sense un sistema de drenatge adequat en cas de pluja. Des de la seva construcció, l’any 2010, aquest espai no ha estat mai objecte de cap mena de manteniment ni remodelació per cap consistori ni equip de govern.

  L’actual Ajuntament, sensible amb aquesta mancança, ha estat treballant per millorar i adequar la pista perquè sigui apte per a la pràctica de l’esport i, paral·lelament, ha estat “buscant” el finançament “suficient” per poder executar les obres.

  Un cop obtingut els permisos necessaris (Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i de l’Agència Catalana de l’Aigua), l’arquitecte municipal va redactar un projecte de pavimentació i arranjament d’aquest espai amb col·locació de porteries de futbol sala i cistelles de bàsquet.

  El pressupost de l’obra és de 56. 241,16 € (amb IVA, 68.051,77 €)

  I les subvencions que tenim atorgades per poder portar a terme el projecte són. :
  1. Subvenció esports de la Diputació de Girona. Programa A4: renovació del paviment esportiu municipal, 2022. Import subvenció: 25.000,00 €.
  2. Subvenció esports de la Diputació de Girona, programa A3. Material esportiu. Import subvenció. 2.500,00 €
  3. Fons de cooperació econòmica i cultural – inversions 2022: Import subvenció: 31.858,60 €
  Total import subvencionat per remodelar la zona esportiva: 59.358,60 €.

  Finançament del projecte: 87,22%

  Un cop aprovat pel Ple municipal, l’Ajuntament iniciarà la licitació de les obres.


  Des de feia més de 15 anys, el camp de futbol de Setcases, era un espai amb deficiències importants per a la pràctica de l’esport: no estava pavimentat, no hi havia línies, les porteries no estaven fixades a terra, el sistema de drenatge de l’aigua estava fet malbé, etc.

  Es va creure convenient millorar aquesta infraestructura perquè no era adequada per a la pràctica de l’esport. Com aquesta millora era substancial i econòmicament significativa (cost superior als 40.000 €) va ser proposada al Ple municipal, que va aprovar la proposta per majoria absoluta el juny de 2022.

 • Subministrament d'aigua potable: reparació avaria canonada d'aigua

  20/10/2022: Situació del subministrament de l’aigua potable a Setcases

  El dia 20 de juliol, el brigada municipal va detectar que mancava aigua potabilitzada en el dipòsit. Motiu pel qual es va prendre la decisió de tancar el subministra de dilluns a divendres de 24:00 a 5:30 de la matinada, per perjudicar el menys possible a la població i als establiments.

  Per seguretat, cada dia d’estiu, el brigada va anar al dipòsit a comprovar “com estava de ple”. Segons la informació que aportava, l’alcaldia determinava, com a responsable final de qualsevol actuació, si s’havia de tancar el subministrament o no. Personalment, us he de dir que no és fàcil ni agradable prendre una decisió com aquesta, però, de cap manera, podíem permetre que el dipòsit es buidés completament.

  Tot semblava indicar que la manca de pluges i l’augment de la població per les vacances podien ser una de les causes que el dipòsit no s’omplís correctament.

  Però hi havia una situació anòmala. Del 20 de juliol al dia 12 de setembre es va haver de tancar l’aigua uns 27 dies (un 50% dels dies), un fet insòlit al nostre poble.

  Comprovant l’entrada d’aigua de la font de captació (la Font de la Fageda) i els conductes de transport de l’aigua fins al dipòsit, no es va trobar que hi hagués una disminució significativa del cabdal, ni pèrdues d’aigua per les canonades.

  Però, quan, passat l’estiu i ben entrat el mes d’octubre, continuava havent-hi problemes amb els nivells d’aigua en el dipòsit, es va pensar que tal vegada, hi podria haver altres problemes, com: pèrdua pels conductes bàsics i canonades de subministrament, malbaratament d’aigua, etc…

  Per tant, la primera actuació que es va fer va ser “buscar” si hi havia pèrdues d’aigua per les canonades. I vàrem començar a mirar de Nord a Sud del municipi. Tal va ser la sort que, el segon dia de treball, a la part de dalt del C/ Ulldeter, es va detectar una fuita important d’aigua (7 d’octubre). Es va analitzar l’aigua i es va comprovar que era aigua potable (duia Clor).

  Immediatament, es va avisar als professionals per detectar el punt de fuga i fer les actuacions pertinents. Abans-d’ahir dia 18 d’octubre, es va reparar l’avaria. El dia d’avui, comprovat el dipòsit a les 8:30 del matí, aquest estava pràcticament ple, 2,75 m de 3 m màxim.

  Esperem que aquesta fuita hagi estat la causa de tants enrenous per vosaltres i, algun mal de cap, per l’alcaldia.

 • Millores en la seguretat del Parc Infantil

  Instal·lació obsoleta i perillosa, sense manteniment des de feia anys, construïda en un espai privat. Legalment, no es pot modernitzar (posar elements més actuals), perquè, el dia d’avui, l’espai no és de titularitat municipal i està en un procés jurídic d’expropiació.

  Malgrat tot, sí que s’ha cregut convenient millorar la seguretat de la instal·lació, canviant els elements malmesos i arranjant l’espai on juguen els més petits. També s’ha canviat la sorra i s’ha instal·lat un petit terrari.

  Parc infantil actual, amb canvi dels elements de fusta malmesos, canvi de sorra i terrari.

  Anem a fer comptes:

  • Preu net (aproximat): Diverses factures (sorra i grava, pintura, fusteria…): 2.987 € (iva inclòs)
 • Millora de l’edifici de l’Ajuntament

  A principis de l’any 2022, tots els espais municipals de l’edifici on es troba l’actual Ajuntament eren oberts. És a dir, que quan es feien esdeveniments, reunions de comunitat de propietaris, etc. i quan l’ajuntament estava tancat, tothom tenia ple accés a les oficines, al material informàtic i de telefonia, als documents i als arxius.

  Es va creure convenient tancar aquests espais per impedir l’accés lliure, sobretot quan l’ajuntament roman tancat.

  Amb les reformes efectuades, el dia d’avui, quan es fa un esdeveniment a l’ajuntament i aquest roman tancat, les persones alienes al consistori, només poden accedir a la sala d’actes, la resta de dependències resten tancades. Per fer aquesta actuació n’hi ha hagut de canviar la porta d’entrada a l’edifici.

  Anem a fer comptes:

  • Preu net (aproximat): Diverses factures (paletes, fusteria…): 12.380 € (iva inclòs)
 • Zona per autocaravanes i campers

  En la zona on està el camp de futbol, s’ha condicionat un espai per a furgonetes càmper i autocaravanes.

  L’actuació ha estat senzilla: posar grava de diverses mides per evitar la formació de tolls els dies de pluja i col·locar dues taules de pícnic pels usuaris de l’espai.

  Anem a fer comptes:

  • Preu net (aproximat): Diverses factures (grava, taula pícnic…): 1.123 € (iva inclòs)
 • Actuacions en camins i senders

  Durant l’any 2022, s’ha fet el manteniment aproximadament de 75 km de camins i senders en el terme municipal de Setcases. El manteniment dels camins significa fer treballs de desbrossament, de tala d’arbres, de marcatge i de senyalització. Tenir els senders “nets” i ben senyalitzats perquè els vilatans i les persones que ens visiten puguin practicar el senderisme és una de les prioritats que hauríem de tenir presents com a poble turístic, sobretot els qui tenen negocis que “viuen del turisme”, ja que els camins de Setcases són un atractiu turístic de primer ordre (pel paisatge, el contacte amb el medi natural, el descobriment del territori…), a part de fomentar una activitat lúdica sostenible i saludable, com és el senderisme.

  Aquest any, entre el Parc Natural, la MAP, l’Associació de Caça de Vilallonga de Ter i actuacions personals de l’alcaldia amb alguns veïns, s’ha fet el manteniment i el marcatge de 25 camins i senders al voltant de Setcases (uns 75 km, com ja s’ha comentat).

  Com a anotació per a altres anys, estaria bé comptar amb un grup de persones que, de forma voluntària, ajudessin al consistori a mantenir els camins en perfecte estat.

  Algun dia, com a poble, se n’hauria de parlar, doncs, per un Ajuntament petit com Setcases, a causa de la complexitat i extensió dels camins resulta econòmicament inviable subrogar el manteniment dels camins de muntanya a una empresa externa.

  La cooperació amb el consistori en les feines de manteniment dels camins per part dels veïns (residents o no) i els membres dels establiments dedicats al turisme, per l’interès que hi tenen com a negoci, s’hauria de consensuar i regular, doncs –d’altra banda- sense la iniciativa privada, es corre el risc de perdre mots dels camins senyalitzats. Si això passa, l’atractiu turístic del nostre poble pot veure’s perjudicat.

 • Actuacions en pistes per accés a zones de pastura

  S’ha fet l’arranjament i condicionament dels Camí de Pastuira i del Camí del Bac.

 • Actuacions en la reparació i millora d’estructures i instal·lacions ramaderes

  Consensuat amb el regidor de ramaderia, l’alcaldia ha autoritzat i s’han fet totes les actuacions que s’han sol·licitat: Reparació de la tanca del pas canadenc a la pista de Setcases/Espinavell, posar filat a la zona del Bac (500m), condicionar captació aigua zona i col·locació d’un abeurador de 1.000 litres a la zona de puig Sistra.

 • Recuperació de pastures

  De la mateixa manera, fruit del treball conjunt entre el regidor de ramaderia i l’alcaldia, en aquests 11 mesos de legislatura, s’ha fet la tala selectiva d’arbres per a recuperació de pastures a dues zones del nostre terme municipal: Les Confrontanes i el Clot de la Font Blanca.

  Com ja s’ha comentat, totes aquestes actuacions s’han consensuat amb el regidor de Ramaderia. Ell ha indicat les actuacions a fer i, entre l’alcaldia i el regidor s’han elaborat i planificat els diferents projectes i s’han enviat als organismes competents. Totes les actuacions i subvencions demanades per aquests conceptes als organismes competents han estat aprovades, algunes d’elles mai s’havien sol·licitat.

 • Actuacions en manteniment i inversions en material i eines

  Tractar l’òxid i pintar la BobCat

  Debut als anys d’ús, la Bob-Cat® de l’ajuntament estava en un estat de manteniment deplorable. Es va creure convenient portar aquesta màquina a un taller de planxisteria per treure l’òxid i repintar completament la seva estructura.


  Adquisició de noves eines

  Quan el brigada municipal havia d’anar a fer un o dos forats amb la màquina “de taladrar”, com aquesta anava amb corrent de 220 W, havia d’agafar la Bob-Cat, carregar a la pala el grup electrogen, el “taladru” i anar al punt on s’havia de fer l’actuació. Amb l’adquisició d’aquestes eines més modernes, el brigada podrà efectuar petites obres amb un equipament portàtil eficaç i eficient.


  Millora en el magatzematge del material al Búnquer

  Al magatzem municipal, les lleixes estaven fetes amb material, podríem dir, reciclat: uns eren elements metàl·lics fets servir com a propaganda en exposicions, d’altres eren fustes per posar parquet a les parets…és a dir, sense cap element estructural de seguretat, ni homologat per a suportar càrregues. Per seguretat, s’han canviat les antigues lleixes de fusta per estanteries industrials homologades per a suportar càrregues pesades.

 • Retirada dels contenidors de l’entrada del poble i adequació de l’espai per aparcament de vehicles.

  Per motius estètics i higiènics, es va creure convenient treure els contenidors que estaven a l’entrada del poble i ubica’ls a la closa del Viver. Es va netejar tot l’espai de residus i es va aplanar per guanyar algunes places d’aparcament.

 • Contenidors de residus a la Closa del Viver

  Com ja tots deveu saber, els contenidors de rebuig (els verds que tenen rodes), sobretot quan estan buits, se’ls emporta el vent i es fan malbé en bolcar o xocar amb la xarxa de la depuradora. Per evitar aquesta malmesa de material s’ha trobat una solució, si bé estèticament és senzilla, sí que és efectiva i amb poc cost econòmic (poc més de 1.800 €). A més ens serveix com a solució temporal mentre no hi hagi un pla general per ubicar definitivament els contenidors dels residus.

  L’actuació ha consistit a fer una tanca amb estaques de fusta i corda estàtica de 10,5 mm de diàmetre.

 • Fires, festes i activitats culturals any 2022

  Us he de dir que la Núria Vila, regidora de cultura, s’ha implicat en la seva tasca i ha fet una feina, des del meu punt de vista, impecable. Ha dedicat moltes hores a contactar amb empreses, amb grups d’espectacles, amb músics… Ha dedicat el temps necessari per concretar, programar i estructurar esdeveniments, actuacions, i les diferents fires i festes del nostre poble (la festa major, la festa petita, dels avis, etc.). També s’ha implicat en les llums de Nadal. Ha estat un gran suport per l’alcaldia, doncs, a part de fer una feina efectiva, ha permès alliberar a l’alcaldia de certes tasques que fa temps (que …) poder-les planificar amb detall. Moltes gràcies.

  1. Carnestoltes Setcases (març 2022)

  Festa suggerida pels veïns del poble amb nens petits. L’Ajuntament va facilitar i va aprovar les seves propostes: xocolata, coca i inflables. Aquell dia, però, va ploure, i es va haver de celebrar la festa a la Sala dels Estudis. Malgrat tot, va ser un èxit.


  2. Festa Petita (maig 2022).

  Festa que celebra l’aparició de l’Arcàngel Sant Miquel al mont Gargano (Itàlia). És una festa senzilla que consisteix amb un dinar popular i una actuació amb un músic ja conegut al nostre poble: Marc Anglerill.


  3. Fira de les Herbes (juny 2022).

  Festa que s’ha de pensar si és viable, doncs per les dates, no hi ha massa afluència de persones i no té un objectiu ni un atractiu especial: parades de firaires, ruta botànica, taller de plantes aromàtiques. Personalment, crec que, perquè –en un futur- tingui viabilitat s’ha de canviar el format. Malgrat que no va comptar amb un nombrós públic, totes les activitats es van poder fer amb normalitat.


  4. Revetlla de Sant Joan (23-24 juny).

  Festa organitzada conjuntament entre l’Ajuntament, els veïns del poble i les persones que ens visiten o tenen habitatges de segona residència. Bàsicament, va consistir a rebre a la Flama del Canigó, organitzar un sopar popular, llença molts i molts petards i muntar un “bar” i posar música per ballar a l’aire lliure. Va ser un èxit. La festa va acabar a les 5 del matí.


  5. Festa Homenatge a la gent gran (15 juliol)

  Com cada any que s’ha fet, aquesta és una festa senzilla i entranyable. És un honor poder homenatjar a les persones que han fet possible que estiguem on som, que han obert camí abans que nosaltres. Moltíssimes gràcies.


  6. Cap de Setmana Ramader (30 i 31 juliol)

  Festa ja consolidada, però mancava omplir una mica el programa. Va ser un encert la proposta de fer una gimcana amb un tractor. Va donar dinamisme i espectacle. En Xavi Marcer i la Núria Vila van ser els artífexs de la festa. Gràcies.


  7. Activitats d’estiu

  7.1. Actuacions musicals

  Aquest estiu s’han fet quatre actuacions musicals a Setcases: Concerts de Miquel Arbres, Miquel del Roig i dels Superherois i una sessió d’Havaneres, amb rom, a càrrec del grup Norai.

  7.2. Jocs i esdeveniments per nens.

  Com en altres anys, s’han realitzat varies activitat i espectacles per als més petits: Disco baby, Xeringada de l’escuma i Circus School, Jocs de Cucanya, etc. A l’estiu, a causa del turisme familiar que acull Setcases, aquestes activitats sempre són un èxit de participació.


  6.8. Festa del Bolet (17 i 18 setembre 2022)

  Festa important i consolidada a Setcases. El format semblant al dels altres anys.


  6.9. Festa Major (29 setembre a 2 d’octubre)

  Sense dubte, la Festa més important del poble: la Festa de Sant Miquel, patró de Setcases. Sempre, en totes les legislatures s’ha cuidat aquesta festa i, en aquesta, no s’ha estat menys. Amb alguns petits canvis respecte a altres edicions, ha estat un èxit de participació.


  6.10. Concert de Nadal

  Esplèndid concert a càrrec del grup Eclipse Duo. Una entranyable actuació on van deixar sense paraules durant més d’una hora al públic assistent, escoltant dues veus increïbles. Moltes gràcies


  6.11. No ens oblidem d’un homenatge

  Aquest any 2022 ens hem recordat d’una setcasina, l’Adelaida Cuadrado Valero, que va complir 104 anys el 25 de setembre de 2022. Viu a la residència de gent gran Guy Malé, de Prada de Conflent, i malgrat la seva longevitat, encara gaudeix de prou bona salut. Allí és coneguda com a Adélaïde Pujol, ja que a França l’esposa adopta el cognom de l’espòs, en aquest cas Jaume Pujol, ja difunt i també natural de Setcases. Tots dos s’exiliaren en acabar l’última Guerra Civil.
  L’Ajuntament va fer arribar un ram de flors a la Residència el dia del seu aniversari. La gratitud d’aquesta persona i de la seva família no té preu. Ha estat un honor!!!