Subvenció de la Diputació de Girona: Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023

Títol: Subvencions Fons econòmic de caràcter extraordinari, any 2023
De: Diputació de Girona – Assistència i Cooperació als Municipis

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’Actuació Expedient

Inversions: Adquisició de terreny espai lliure per ús comunitari

20.674,90€ 115.441,00 € 2023/4707

Detall inversions:

  • Adquisició parcel·la costat pàrquing Closa Xola i Plaça Verda