Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023 – Camins

Títol: Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2023
De: Diputació de Girona – Actuacions en camins

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient

Actuacions en camins

1.600,00 € 1.800,00 € 2023/4099

Actuacions portades a terme:

  • Conservació i manteniment dels camins de titularitat municipal o d’ús públic general i sega de la vegetació dels marges de camins de titularitat municipal.