Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2023 – Despeses corrents

Títol: Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2023
De: Diputació de Girona – Despeses corrents

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient

Despeses corrents que els municipis han de prestar :

10.586,95 € 10.700,00 € 2023/4099

Actuacions portades a terme:

  • 1. Enllumenat públic
  • 2. Manteniment de carrers
  • 3. Reparacions de manteniment proveïment domiciliari d’aigua potable